Foreningens love

Herunder kan læses Folkedanse Foreningens love

 

§1

Foreningens navn er: Folkedanse Foreningen for Aarhus og Omegn.

Stiftet i Aarhus den 20. september 1927

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune

 

§ 2

Foreningens formål er gennem kendskab til de gamle folkedanse, melodier og dragter at udbrede kendskab om den side  

af vort folks gamle kultur og skikke. Dette søges opnået ved:

1.     Anskaffelse af litteratur, der omhandler de gamle danse, dansemusik, dragter og skikke.

2.     Indøvelse af de gamle danse efter korrekte beskrivelser og under kyndig ledelse.

3.     Opvisning og agitation.

 

§ 3

Foreningens medlemmer, er dels aktive, dels passive og støttemedlemmer. Medlem kan blive enhver, der ikke ved sit levned 

eller adfærd bringer foreningens eller folkedansersagens omdømme i miskredit

Styrelsen har ret til, dersom et medlems optræden gør det nødvendigt, at udvise vedkommende af foreningen. 

Klager vedkommende over udvisningen, finder spørgsmålet sin afgørelse på førstkommende generalforsamling

og skal altid ske ved skriftlig afstemning. I mellemtiden er vedkommende udelukket af foreningen. 

Medlemmer, der udviser unational optræden udelukkes omgående af foreningen, dog skal udelukkelsen drøftes på 

førstkommende generalforsamling

Medlemmerne forpligter sig ved deres indmeldelse til at overholde foreningens love. 

Enhver indmeldelse i foreningen er kun gyldig efter styrelsens godkendelse på første styrelsesmøde efter indmeldelsen. 

Såfremt optagelsen nægtes af styrelsen, tilbagebetales indbetalt kontingent.

 

§ 4

Aktive og passive medlemmer skal gennem foreningen være medlem af  ”Landsforeningen Danske Folkedansere” og ”DGI” ,  

dersom de ikke i forvejen er enkeltmedlemmer.

Støttemedlemmer har kun adgang til FFAO’s aktiviteter. ( Fester, udflugter og sammenkomster.)

 

§ 5

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

§ 6

Der afholdes ordinær generalforsamling 1 gang om året ved sæsonens slutning. 

Dagsorden bekendtgøres ved opslag i øvelseslokalet, senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Adgang har medlemmer, der ikke er i restance. Stemmeret har kun aktive medlemmer.

 

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når styrelsen skønner det nødvendigt, eller når mindst 1/4  af medlemmerne  

fremsætter skriftlig begæring herom med evt. forslag til styrelsen, og indkaldes straks med 8 dages varsel. 

I øvrigt gælder samme bestemmelser som til den ordinære generalforsamling.

 

§ 8

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer. 

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være styrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed. Skriftlig afstemning skal finde sted, når forslag herom fremsættes.

 

§ 9

Lovændring kan kun ske efter vedtagelse på en generalforsamling, og dette kræver, at 2/3 af forsamlingen stemmer for. 

Forslag om lovændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være styrelsen i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen.

 

§ 10

På ordinær generalforsamling foretages valg til styrelsen. Valgperioden er 2-årig for samtlige valgte.

På lige årstal vælges kasserer, 1 styrelsesmedlem samt 1 suppleant, 1 fanebærer samt 1 fanebærer-suppleant.

På ulige årstal vælges formand og 2 styrelsesmedlemmer samt 1 suppleant.

Suppleanten med størst anciennitet indsuppleres først.

Styrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.

 

§ 11

Foreningens regnskabsår omfatter tidsrummet fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres af 2 revisorer, valgt på 

generalforsamlingen.

Valget er for 2 år, således at der er én på valg hvert år. Der vælges revisorsuppleant hvert år. 

Foreningens penge indsættes i bank under mærke, og må hæves alene med  kassererens underskrift.

 

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget 

efter folkeoplysningsloven, 

hvis tilbagebetalings- kravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt  

eller uagtsom. 

Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

 

§ 12

Ved afstemning inden for styrelsen, er i tilfælde af stemmelighed formandens stemme den afgørende. 

Styrelsen fastsætter øvelsesaftenerne, og hvor de skal afholdes, samt antager danseinstruktør og spillemænd.

 

§ 13

De medlemmer, der ønsker at deltage i en opvisning må møde regelmæssigt til træning, er pligtig til at optræde i korrekte dragter, 

hvis dragter fordres, samt nøje at følge instruktørens anvisning.

 

§ 14

Foreningens aktive medlemmer betaler ved indmeldelsen senest 3. danseaften kontingent for første del af sæsonen, samt  

årskontingent til 

”Landsforeningen Danske Folkedansere” og ”DGI” og modtager foreningens love. 

Kontingentet for anden del af sæsonen betales senest 3. danseaften i januar.

Ved indmeldelse i sæsonen betales et kontingent svarende til antallet af måneder til næste kontingentindbetaling,

samt kontingent til Landsforeningen Danske Folkedansere og DGI. 

Kontingentet fastsættes af styrelsen i forhold til medlemstallet og foreningens udgifter.

 

§ 15

Foreningens passive medlemmer og støttemedlemmer betaler et årskontingent, der fastsættes af styrelsen.

 

§16

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle midler ”Landsforeningen Danske Folkedansere”.

 

Generalforsamlingen den 10. april 2008.

Ændringer til § 4, § 11 og § 14